COLAPSO

[GA]

COLAPSO colectivo é un punto de encontro para persoas artistas e afeccionadas á arte sonora e visual.

O noso obxectivo é dar visibilidade a propostas pouco convencionais, apoiando a realización e presentación de proxectos artísticos arriscados, facilitando o diálogo entre creadores e espazos e incidindo na importancia do seu rol nos procesos de transformación social.

Se ben partimos dun especial interese polo fenómeno sonoro, esta vontade expándese cara outros ámbitos procurando o intercambio fluído de coñecementos, mediante a programación de diferentes actividades culturais, lúdicas e pedagóxicas e atendendo especialmente ás prácticas máis experimentais.

COLAPSO carece dun lugar físico específico. Traballamos para celebrar a arte, xa que expresa os desexos e as loitas das comunidades no transcurso das súas vidas, partindo de como escoitamos e se nos escoita, como ollamos e se nos ve na éxtase íntima e plural do cante e o baile.

Isto sucede onde queira que esteamos despregándose constantemente no reino do común.

info.colapso@gmail.com

Se queres recibir información dos eventos que organizamos suscríbete á nosa listaxe de correo.


[EN]

COLAPSO collective is a gathering place for artists and enthusiasts of sound and visual art.

We aim to provide visibility to unconventional proposals, supporting the development and presentation of challenging artistic projects, encouraging dialogue between creators and spaces and, highlighting the importance of their role in the processes of social transformation. Although we start from a special interest in the phenomenon of sound, this will expands to other areas. We seek a fluid share of knowledge through the programming of different cultural, ludic and pedagogical activities focusing on the most experimental practices.

COLAPSO has no specific physical venue. We work to celebrate art as it expresses the desires and struggles of communities in the course of their lives. How we listen and are listened to, how we look and are seen in the intimate and plural rapture of song and dance.

This happens wherever. We are constantly unfolding in the domain of the ordinary.

info.colapso@gmail.com

In order to get news about events you can subscribe here.